11111


Перелік та зміст навчальних дисциплін, формуючих професійні компетентності студента магістеріумуУправління проектами інформатизації.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Вступ до управління проектами. Класифікація і середовище проектів. Життєвий цикл проекту. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. Структура проекту. Організація проектно орієнтованої діяльності. Планування управління проектами. Контроль в управлінні проектами. Управління виконанням проекту. Управління предметною сферою проекту. Управління часом у проекті. Управління вартістю проекту. Управління якістю у проекті. Інтегровані функції управління проектами. Автоматизація функцій управління проектами.


Математичні методи і моделі ринкової економіки.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Концептуальні аспекти моделювання економічного розвитку. Математичні моделі економічного розвитку. Моделювання та аналіз очікувань. Моделювання економічної безпеки. Моделі економічної безпеки регіону. Індикативне планування та діагностика можливого банкрутства підприємства. Діагностика банкрутства підприємства з використанням інструментарію нечіткої логіки. Моделі антикризового індикативного планування на підґрунті методу аналізу ієрархій. Моделювання та управління депозитним портфелем домогосподарства. Моделювання та аналіз стратегій розвитку малих підприємств. Системні характеристики планових рішень.


Корпоративні інформаційні системи.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Вступ до корпоративних інформаційних систем. Апаратно-програмні засоби корпоративних мереж. Інформаційні платформи корпоративних систем. Корпоративні системи електронного документообігу. Захист корпоративних інформаційних ресурсів. Інтернет-технології в корпоративних інформаційних системах.


Охорона праці.


Тип. Обов’язкова.

Результати навчання.

Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативно-технічної документації, забезпечення умов виробничого середовища.


Цивільний захист.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Цивільний захист України – основа безпеки в надзвичайних ситуаціях. Сили цивільного захисту. Організаційна структура цивільного захисту об’єкта господарювання. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Класифікації надзвичайних ситуацій. Типові моделі небезпечних ситуацій. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Основні заходи і засоби захисту населення та територій у разі аварій, катастроф, стихійних лих і застосування засобів ураження. Визначення необхідності залучення служб (структур) зовнішнього захисту відповідно до потреб населення і державних вимог. Планування заходів цивільного захисту. Планування заходів захисту об’єкта з урахуванням захисту персоналу та їх сімей, матеріальних цінностей та довкілля від уражаючих чинників та дії джерел небезпеки при виникненні надзвичайних ситуацій.


Системи адміністрування корпоративних мереж.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Системи адміністрування в управлінні підприємством. Фундаментальні основи, технології та архітектура комп’ютерних мереж. Технології та інструментальні засоби моделювання та аналізу мереж. Засоби локального адміністрування сімейства ОС Windows NT. Налаштування міжкомп’ютерної взаємодії в середовищі Windows-мереж. Системне адміністрування в середовищі ОС Linux. Маршрутизація в комп’ютерних мережах. Адміністрування веб-серверів в корпоративній мережі. Віддалене адміністрування корпоративних мереж. Адміністрування хмарних сховищ та обчислень.


Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Стратегічні моделі управління підприємствами в інформаційних системах: MRP, MRPII, ERP, CSRP, APS, CRM. Інформаційні системи для підтримки окремих видів управлінської діяльності. Бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічна оцінка бізнесу засобами комп’ютерних систем фінансового моделювання. Інтегровані інформаційні системи управління підприємством та корпораціями. Локальні, малі, середні та великі інтегровані системи. Фінансові управлінські системи. Виробничі системи. Інформаційні системи управління підприємством: Miracle V, Oracle Application, BAAN. Комплекс бізнес-рішень Галактика Business Suite. Моделі, методи та структури розв’язання задач логістики, планування та управління виробництвом, ведення бухгалтерського обліку, управління фінансами підприємства та управління персоналом засобами системи «Галактика ERP». Інструментальні засоби системи «Галактика ERP» побудови та розширення користувачами її функціональних можливостей. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP ERP). Новітні перспективні рішення розширення та доповнення систем ERP.


Ієрархічні системи управління економічними об’єктами.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Загальні поняття та принципи побудови ієрархічних систем у менеджменті та маркетингу. Проблеми координації в ієрархічних системах. Моделі координації. Класи функціональних задач в ієрархічних системах. Концепції побудови систем класів MRP, MRP-2, ERP та APS. Сучасні інформаційні технології в ієрархічних системах менеджменту та маркетингу.


Методика викладання у вищій школі.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Планування та організація навчального процесу. Психологічні засади навчання і педагогічна майстерність викладача. Система методів навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль та діагностика знань студентів. Організація практичної підготовки студентів.


Методологія і організація наукових досліджень.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Наука як сфера діяльності і продуктивна сила суспільства. Теоретичні засади методології та логіки наукових досліджень. Наукова проблема, гіпотеза, парадигма. Інформаційне забезпечення наукового пошуку. Організація наукового дослідження. Особливості методології та структури економічного дослідження. Інструментарій економічного дослідження. Економічне обґрунтування макроекономічних явищ. Опрацювання та оформлення результатів дослідження. Використання методології наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи.


Фінансовий менеджмент.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту. Методичні засади побудови систем забезпечення фінансового менеджменту. Управління активами підприємства. Управління капіталом підприємства. Основи управління інвестиціями підприємства. Управління грошовими потоками підприємства. Управління фінансовими ризиками. Основи антикризового фінансового управління.Управління змінами.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Природа, джерела та необхідність проведення змін. Види змін. Моделі управління змінами. Підготовка до змін та їх планування. Механізм реалізації змін. Контроль. Управління опором змін. Традиційні та сучасні методи управління змінами. Організаційний розвиток. Реінжиніринг бізнес-процесів. Зміни у стратегії підприємства.


Управління проектами


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Управління проектами в системі менеджменту організації. Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю проектів. Управління персоналом у проектах.


Міжнародна безпека


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Міжнародна безпека: становлення та розвиток. Базові концепції та моделі міжнародної безпеки у сучасному світі. Правові засади регулювання міжнародної безпеки. Енергетична безпека як складова економічної безпеки. Міжнародна екологічна безпека. Міжнародна продовольча безпека. Міжнародна інформаційна безпека та її інструментальне забезпечення. Фінансова безпека та система національних державних інтересів.


Антикризове управління підприємством


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність та методологія дослідження кризових явищ у діяльності підприємства. Базові теоретичні положення антикризового управління підприємства. Вихідні положення діагностики кризи розвитку підприємства. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Діагностика наслідків виникнення ситуації банкрутства підприємства. Діагностика можливостей підприємства з подолання кризових явищ. Основи розробки антикризової програми підприємства. Фінансово-економічні аспекти обґрунтування окремих антикризових заходів. Контроль реалізації антикризової програми.


Методологія і організація наукових досліджень


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Методологія і процес наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукового дослідження. Систематизація результатів наукового дослідження. Дипломна магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Апробація та впровадження результатів наукових досліджень. Правові аспекти організації наукового дослідження.


Методика викладання у вищій школі


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Загальна характеристика вищої освіти та її складових як системи і процесу. Закони, закономірності та принципи навчання. Психолого-педагогічні основи засвоєння знань у процесі навчання. Поняття про методи, форми та прийоми навчання у вищій школі. Методи активізації пізнавальної діяльності студентів. Дидактичні вимоги до проведення лекцій. Технологія та техніка організації та проведення семінарів, практичних, індивідуальних занять. Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів. Методи контролю і самоконтролю. Технології навчання у вищій школі. Інноваційні педагогічні технології активізації навчання. Проблеми втілення освітньої технології у ВНЗ. Організація проблемного навчання. Види інтенсивних технологій. Організація модульно-рейтингового та кредитно-модульного навчання. Ігрові інтерактивні технології. Дидактичні ігри в процесі оволодіння змістом дисципліни. Технології аналізу ситуації для активного навчання. Метод кейсів. Ігрове проектування. Болонський процес та модернізація навчання у вищій школі. Зарубіжні новітні технології навчання. Майстерність професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна техніка.


Міжнародний комерційний арбітраж


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. Поняття третейського порядку вирішення спорів. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу. Джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода, її природа. Відвід державного суду з непідсудності. Відвід третейського суду з непідсудності. Порядок розгляду спорів міжнародним комерційним арбітражем. Арбітражне рішення. Скасування арбітражного рішення. Визнання та виконання арбітражних рішень.


Договірне право


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Загальні положення про договори. Правове регулювання договорів. Зміст договорів. Умови їх укладення. Виконання укладеного договору. Зміна або розірвання договору. Забезпечення виконання договірних зобов’язань. Відповідальність за порушення договірного зобов’язання. Захист прав учасників договірних відносин. Конкретні види договорів у господарському обороті. Зовнішньоекономічні договори.


Іллегалізація ЗЕД


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Основи «тіньової» економіки. Методи оцінки іллегальної економіки. Методи оцінки іллегальної економіки при ЗЕД. Ознаки економічної злочинності при ЗЕД. Сутність та ознаки організованої злочинності. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.


Міжнародне фінансове право


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Поняття і джерела міжнародного фінансового права. Міжнародні валютні системи. Міжнародні валютні угруповання у сучасному міжнародному валютному праві. Основи валютного обміну. Основні форми міжнародних валютних операцій та міжнародні розрахунки. Основи валютного контролю і валютних обмежень. Валютний контроль і валютні обмеження в законодавстві України. Зовнішня заборгованість і механізми розрахунків із погашення зовнішнього боргу. Міжнародне регулювання валютно-кредитних і розрахункових операцій.


Статистичні методи прогнозування


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Економічне прогнозування, його суть та роль в управлінні і плануванні. Прогнозування тенденцій із використанням часових рядів. Поняття тренду. Аналітичне вирівнювання тренду як метод середньострокового прогнозування. Методи і моделі прогнозування одновимірних процесів. Методи і моделі прогнозування багатовимірних процесі. Моделювання як метод прогнозування. Оцінювання якості прогнозів. Методи експертних оцінок.


Митна статистика


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Предмет, метод та завдання митної статистики. Джерела статистичної інформації про зовнішню торгівлю. Методологія митної статистики зовнішньої торгівлі. Класифікації та групування у митній статистиці. Статистичне дослідження тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Статистика цін та індексний метод у митній статистиці. Статистичне дослідження взаємозв'язків показників зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Торговельний баланс та статистичне забезпечення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Управління ризиками в ЗЕД


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Ризики в зовнішньоекономічній діяльності, їх особливості та класифікація. Процес управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Методи управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Інструменти мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Управління політичними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Управління ціновими ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Управління валютними ризиками зовнішньоекономічній діяльності. Управління транспортними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності.


Міжнародний бізнес


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Види середовищ міжнародного бізнесу. Інформаційне забезпечення в міжнародному бізнесі. Міжнародне виробництво та стратегічні альянси. Міжнародне фінансове середовище. Офшорні підприємства в міжнародному бізнесі. Міжнародні біржі. Міжнародні перевезення. Міжнародна логістика Конкуренція на світовому ринку. Формування іміджу фірми на міжнародному ринку.