11111


Перелік та зміст навчальних дисциплін, формуючих професійні компетентності студента магістеріумуУправління проектами інформатизації.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Вступ до управління проектами. Класифікація і середовище проектів. Життєвий цикл проекту. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. Структура проекту. Організація проектно орієнтованої діяльності. Планування управління проектами. Контроль в управлінні проектами. Управління виконанням проекту. Управління предметною сферою проекту. Управління часом у проекті. Управління вартістю проекту. Управління якістю у проекті. Інтегровані функції управління проектами. Автоматизація функцій управління проектами.


Математичні методи і моделі ринкової економіки.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Концептуальні аспекти моделювання економічного розвитку. Математичні моделі економічного розвитку. Моделювання та аналіз очікувань. Моделювання економічної безпеки. Моделі економічної безпеки регіону. Індикативне планування та діагностика можливого банкрутства підприємства. Діагностика банкрутства підприємства з використанням інструментарію нечіткої логіки. Моделі антикризового індикативного планування на підґрунті методу аналізу ієрархій. Моделювання та управління депозитним портфелем домогосподарства. Моделювання та аналіз стратегій розвитку малих підприємств. Системні характеристики планових рішень.


Корпоративні інформаційні системи.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Вступ до корпоративних інформаційних систем. Апаратно-програмні засоби корпоративних мереж. Інформаційні платформи корпоративних систем. Корпоративні системи електронного документообігу. Захист корпоративних інформаційних ресурсів. Інтернет-технології в корпоративних інформаційних системах.


Охорона праці.


Тип. Обов’язкова.

Результати навчання.

Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативно-технічної документації, забезпечення умов виробничого середовища.


Цивільний захист.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Цивільний захист України – основа безпеки в надзвичайних ситуаціях. Сили цивільного захисту. Організаційна структура цивільного захисту об’єкта господарювання. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Класифікації надзвичайних ситуацій. Типові моделі небезпечних ситуацій. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Основні заходи і засоби захисту населення та територій у разі аварій, катастроф, стихійних лих і застосування засобів ураження. Визначення необхідності залучення служб (структур) зовнішнього захисту відповідно до потреб населення і державних вимог. Планування заходів цивільного захисту. Планування заходів захисту об’єкта з урахуванням захисту персоналу та їх сімей, матеріальних цінностей та довкілля від уражаючих чинників та дії джерел небезпеки при виникненні надзвичайних ситуацій.


Системи адміністрування корпоративних мереж.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Системи адміністрування в управлінні підприємством. Фундаментальні основи, технології та архітектура комп’ютерних мереж. Технології та інструментальні засоби моделювання та аналізу мереж. Засоби локального адміністрування сімейства ОС Windows NT. Налаштування міжкомп’ютерної взаємодії в середовищі Windows-мереж. Системне адміністрування в середовищі ОС Linux. Маршрутизація в комп’ютерних мережах. Адміністрування веб-серверів в корпоративній мережі. Віддалене адміністрування корпоративних мереж. Адміністрування хмарних сховищ та обчислень.


Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Стратегічні моделі управління підприємствами в інформаційних системах: MRP, MRPII, ERP, CSRP, APS, CRM. Інформаційні системи для підтримки окремих видів управлінської діяльності. Бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічна оцінка бізнесу засобами комп’ютерних систем фінансового моделювання. Інтегровані інформаційні системи управління підприємством та корпораціями. Локальні, малі, середні та великі інтегровані системи. Фінансові управлінські системи. Виробничі системи. Інформаційні системи управління підприємством: Miracle V, Oracle Application, BAAN. Комплекс бізнес-рішень Галактика Business Suite. Моделі, методи та структури розв’язання задач логістики, планування та управління виробництвом, ведення бухгалтерського обліку, управління фінансами підприємства та управління персоналом засобами системи «Галактика ERP». Інструментальні засоби системи «Галактика ERP» побудови та розширення користувачами її функціональних можливостей. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP ERP). Новітні перспективні рішення розширення та доповнення систем ERP.


Ієрархічні системи управління економічними об’єктами.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Загальні поняття та принципи побудови ієрархічних систем у менеджменті та маркетингу. Проблеми координації в ієрархічних системах. Моделі координації. Класи функціональних задач в ієрархічних системах. Концепції побудови систем класів MRP, MRP-2, ERP та APS. Сучасні інформаційні технології в ієрархічних системах менеджменту та маркетингу.


Методика викладання у вищій школі.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Планування та організація навчального процесу. Психологічні засади навчання і педагогічна майстерність викладача. Система методів навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль та діагностика знань студентів. Організація практичної підготовки студентів.


Методологія і організація наукових досліджень.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Наука як сфера діяльності і продуктивна сила суспільства. Теоретичні засади методології та логіки наукових досліджень. Наукова проблема, гіпотеза, парадигма. Інформаційне забезпечення наукового пошуку. Організація наукового дослідження. Особливості методології та структури економічного дослідження. Інструментарій економічного дослідження. Економічне обґрунтування макроекономічних явищ. Опрацювання та оформлення результатів дослідження. Використання методології наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи.


Фінансовий менеджмент.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту. Методичні засади побудови систем забезпечення фінансового менеджменту. Управління активами підприємства. Управління капіталом підприємства. Основи управління інвестиціями підприємства. Управління грошовими потоками підприємства. Управління фінансовими ризиками. Основи антикризового фінансового управління.


Інвестиційний менеджмент


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Іллегалізація ЗЕД


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Методика викладання у вищій школі


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Методологія і організація наукових досліджень


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародна безпека


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародний менеджмент


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародні стратегії економічного розвитку


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Практика: виробнича


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Практика: переддипломна


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Управління ризиками в ЗЕД


Тип. Обов’язкова.

Зміст.