11111


Перелік та зміст навчальних дисциплін, формуючих професійні компетентності студента бакалавратуМатематика для економістів.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Матриці та операції над ними. Визначники, їx властивості. Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині. Границі числових послідовностей та функції. Диференціальне числення. Функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Основні теореми теорій ймовірностей. Числові характеристики випадкових величин. Багатовимірні випадкові величини. Функції випадкових величин. Статистичне та інтегральне оцінювання пара­метрів розподілу. Елементи теорії peгpeciї, дисперсійного аналізу та теорії кореляції.


Економічна інформатика.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Предметом вивчення є комп’ютерні технології офісного призначення для обробки ділової інформації, технології обробки електронних таблиць, технології обробки баз даних, комунікаційні технології локальних комп’ютерних мереж, застосування яких сприяє підвищенню ефективності професійної діяльності.


Економічна кібернетика.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Предмет, методи і понятійний апарат економічної кібернетики. Елементи теорії множин. Відношення, відображення, операції. Загальні відомості про універсальні алгебри. Елементи комбінаторного аналізу. Елементи математичної логіки. Елементи теорії графів. Загальні відомості про теорію автоматів. Формальні граматики і формальні мови. Моделювання соціально-економічних систем як основний метод економічної кібернетики. Аналіз як категорія пізнання та його застосування у дослідженнях соціально-економічних систем. Методи синтезу моделей соціально-економічних систем і структур управління ними. Елементи теорії оптимальних систем в економіці.


Інструментальні засоби прикладного програмування.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Введення в теорію алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Алгоритмічні системи. Мови програмування, компілятори, середовища розробки програм. Основи програмування мовою C. Основні поняття мови програмування. Базові типи, константи, змінні, операції, вирази. Керування виконанням програми. Функції користувача та класи пам’яті. Вказівники та адресна арифметика. Складені типи даних -масиви, структури, об’єднання, переліки. Директиви препроцесора -макропідстановка, умовна компіляція. Функції стандартної бібліотеки. Лінійні структури даних (списки, стеки, черги, деки). Деревоподібні структури. Бінарні дерева та вирази. Алгоритми впорядкування та пошуку. Бінарний пошук. Мова програмування С++. Основні поняття та властивості об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). Класи в C++. Поліморфізм. Успадкування. Перевизначення операторів у С++. Шаблони.


Економіко-математичне моделювання.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Лінійне програмування. Теорія двоїстості, аналіз лінійних моделей. Цілочислове програму­вання. Нелінійні оптимізаційні моделі. Ризики, аналіз, управління та кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна регресія, лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки.


Основи наукових досліджень.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Основи наукознавства. Організація науково-дослідної роботи студентів. Поняття, зміст та функції науки. Методологічні основи наукового пізнання й дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Організація та проведення наукового дослідження. Оформлення і впровадження результатів наукового дослідження.


Статистика.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Методологія статистики. Статистичні спостереження. Зведення, класифікації та групування у статистиці. Статистичні показники. Середні величини та загальні принципи їх застосування. Ряди розподілу. Варіація ознак і статистичні способи її виміру. Ряди динаміки. Індекси. Вибіркові спостереження. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків.


Страхування.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація страхування. Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його характеристика. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, витрати та прибуток страховика. Фінансова надійність страховика.


Бухгалтерський облік.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Принципи бухгалтерського обліку. Активи, власний капітал та зобов’язання як об’єкти бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика. Бухгалтерський баланс, його зміст і структура. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і калькуляція. Система бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерський облік основних господарських процесів.


Бюджетна система України.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Бюджетна система та її принципи. Сутність і значення державного бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний процес та його учасники. Система доходів державного бюджету. Формування та використання місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини. Видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону та управління. Виконання Державного бюджету України.


Об’єктно-орієнтоване програмування.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Основи сучасних операційних систем. Ознайомлення з операційними системами родини Unix. Сучасні інструментальні засоби для створення прикладного програмного забезпечення (Microsoft Visual Studio). Особливості програмування в операційних системах родини Windows. Функції API (Application Programming Interface). Структура програми для Windows. Windows як система управління повідомленнями, цикл обробки повідомлень, механізм передання повідомлень. Робота з графікою, контексти пристроїв, графічні об’єкти. Програмування графічного інтерфейсу користувача, ресурси прикладної програми. Бібліотека класів MFC (Microsoft Foundation Classes) як інструмент для створення прикладних програм для Windows. Специфікація СОМ (Component Object Model) як основа технології створення компонент ActiveX. Інтерфейс компоненти, керування часом життя компоненти, динамічне компонування прикладної програми.


Прогнозування соціально-економічних процесів.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Методологічні засади соціально-економічного прогнозування, його зв’язок з іншими математичними та економічними дисциплінами. Методи й моделі прогнозування, їх класифікація. Методи коротко- та середньострокового прогнозування. Методи прогнозної екстрапо­ляції та інтерполяції. Адаптивні методи прогнозування. Методи експертних оцінок у прогнозуванні. Методи й моделі прогнозування багатовимірних процесів.


Маркетинг.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність та зміст маркетингу, його парадигма. Маркетингове середовище, його структура, фактори формування. Маркетингове поняття ринку та його основні характеристики. Сегментація ринку: сутність, ознаки, стратегії сегментації. Поведінка споживачів: характеристики типів споживачів, моделювання споживчої поведінки. Товар у системі маркетингу. Класифікація та систематизація товарів. Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товарів на ринку. Товарна марка, упаковка, сервіс у системі маркетингу. Цінова політика в системі маркетингу: завдання, цілі, фактори, методи, стратегії. Маркетингова збутова діяльність, її завдання. Типи посередників, їх місія та характеристики. Фактори вибору каналу розподілу підприємством. Система маркетингових комунікацій. Комунікаційна модель. Структура комплексу маркетингових комунікацій. Розробка програми рекламної діяльності. Засоби стимулювання збуту. Прямий маркетинг. Поняття інтернет-маркетингу. Цілі та засоби зв’язків з громадськістю. Особливості проведення виставок. Бренд та процес його створення. Визначення інтегрованих маркетингових комунікацій в місцях продажу, прийоми та інструменти. Управління маркетинговою діяльністю. Основні рівні управління маркетингом. Підсистема інформаційного забезпечення маркетингової діяльності. Структура процесу маркетингових досліджень. Принципи проведення маркетингових досліджень. Основні напрями маркетингового дослідження ринку. Підсистема планування та організації маркетингової діяльністю. Контроль маркетингової діяльності.


Менеджмент.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Цілі та завдання менеджменту. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Класифікація принципів менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні. Організації як об’єкти управління. Загальні ознаки організації. Організація як відкрита динамічна система. Внутрішнє та зовнішнє середовища організації. Культура організації. Типи орга­нізацій в Україні. Функції і технологія менеджменту. Класифікація функцій менеджменту. Процес управління як сукупність взаємопо­в’язаних і взаємодіючих функцій. Управлінські цикли. Планування як функція менеджменту. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. Типи організаційних структур управління та їх форму­вання. Мотивування як функція менеджменту. Контролювання як загальна функція менеджменту. Управлінські рішення та технологія їх прийняття. Інформація і комунікація у менеджменті. Керівництво й лідерство. Відповідальність та етика в менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.


Web-дизайн і web-програмування.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Основні поняття й визначення web-дизайну та розроблення web-програм, архітектурні шаблони web-додатків і шаблони їх проекту­вання, огляд технологій, що використовуються для реалізації клієнтської та серверної частин web-додатків, переваги й недоліки окремих архітектур, основи мови програмування HTML, розмітки XML, JavaScript для написання сценаріїв, що виконуються клієнтом і сервером, мови серверних сценаріїв PHP, основи інформаційної безпеки web-додатків, ознайомлення із сучасними інструментальними засобами створення web-додатків, характеристика web-серверів.


Міжнародна економіка.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Міжнародна економіка як економічна категорія. Рівновага на світовому ринку. Світове господарство як система. Сутність та форми міжнародного поділу праці. Механізми взаємодії національних економік країн світу. Міжнародна економіка та міжнародна економічна політика. Моделі міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Неокласичні моделі міжнародної торгівлі. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Вплив міжнародної торгівлі на доходи. Міжнародна торговельна політика. Сутність, рівні та ключові тенденції розвитку системи регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин. Міжнародний рух капіталу. Макроекономічні наслідки вивезення капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів. Міжнародна міграція робочої сили. Платіжний баланс. Валютно-фінансові міжнародні відносини. Макроекономічна політика у відкритій економіці. Міжнародна економічна інтеграція.


Технологія проектування та адміністрування бази даних (БД) і сховищ даних (СД).


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Поняття «база даних» – БД (DB), «система керування базами даних» –СКБД (DBMS), «модель даних», «ієрархічні, сітьові та реляційні моделі даних», «система керування реляційною базою даних» – СКРБД (RDBMS). CASE-технологія Erwin. Основні положення системи Erwin. Нормалізація даних: перша, друга, третя, Бойса–Кодда, четверта та п’ята нормальні форми. Варіанти програмного продукту Oracle9i. Основи Oracle Enterprise Manager (OEM). Створення об’єднаного середовища CASE-системи Erwin та СКБД Oracle. Сховища даних та аналіз інформації. Архітектура СД. Матеріалізовані зображення. Розширені операції агрегування.


Основи охорони праці.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. Державний нагляд за охороною праці та її громадський контроль. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Безпека при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт і застосуванні підйомно-транспортної техніки. Електронебезпека. Пожежна безпека. Оцінювання об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Евакуація людей. Засоби гасіння та виявлення пожеж.


Інформаційні системи і технології в економіці.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Роль інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства. Поняття інформаційної системи. Місце інформаційних систем в управлінні. Класифікація інформаційних систем. Структура та склад інформаційної системи. Функціональні компоненти ІС. Компоненти системи обробки даних. Класифікація програмного забезпечення. Склад системного програмного забезпечення. Склад прикладного програмного забезпечення. Пакети прикладних програм загального призначення. Методо-орієнтовані і проблемно-орієнтовані ППП. Принципи побудови управлінських інформаційних систем. Методи та засоби створення інформаційної системи. Життєвий цикл інформаційної системи. Технологія індивідуального проектування інформаційної системи. Формування вимог до інформаційної системи. Розробка концепції інформаційної системи. Розробка технічного завдання CRM-системи. Принципи роботи і можливості CRM-систем. Функції CRM-систем. CRM-система Парус-Менеджмент-Маркетинг. CRM-системи як засіб організації взаємодії з клієнтами. Приклади існуючих CRM-систем та їх застосування в економічній діяльності. Особливості функціонування CRM-системи «Парус-Менеджмент-Маркетинг». Інтелектуальні інформаційні системи в економіці. Поняття штучного інтелекту. Сфери застосування систем штучного інтелекту. Експертні системи. Основні властивості експертних систем. Переваги експертних систем. Основні принципи функціонування і структура експертної системи. Види експертних систем. Проблема подання знань. Класифікація та етапи розробки експертних систем.


Технологія створення програмних систем в управлінні.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Роль, місце і значення автоматичних та автоматизованих систем керування в економічній діяльності. Економічна інформація як інструмент управління і засоби її формалізованого опису. Засоби створення програмних систем в управлінні САПР (системи автоматизованого проектування), CASE (Computer aides software/ system engineering) технології, середовище Borland C++ Builder. Технічні засоби автоматичних та автоматизованих систем керування. Етапи створення програмних систем в управлінні. Основи побудови алгоритмів управління. Особливості програмування в операційних системах родини Windows. Мова програмування С++. Основні поняття та властивості об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). Класи в C++. Поліморфізм. Успадкування. Перевизначення операторів у С++. Шаблони. Об’єкти. Властивості. Методи. Події. Програмування графічного інтерфейсу користувача, ресурси прикладної програми. Бібліотека класів VCL (Visual Component Library) як інструмент для створення прикладних програм для Windows. Компоненти, керування часом життя компонента, динамічне компонування прикладної програми. Створення й ведення баз даних і сховищ даних. Питання безпеки та захисту автоматичних і автоматизованих систем керування.


Моделі і структури даних.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Структури даних. Моделі подання даних і знань у сучасних інформаційних системах. Первинні навички роботи з математичним програмним забезпеченням: запуск програми, інтерфейс вікна, панель виведення палітр. Виконання найпростіших математичних і логічних операцій у середовищі математичного програмного забезпечення, порівняння з відповідними функціями електронних таблиць Excel. Графічні можливості математичного програмного забезпечення. Матричні обчислення в економічних задачах. Використання теорії функції однієї змінної в економічних задачах. Звичайні диференціальні рівняння, їх аналітичне розв’язання у середовищі математичного програмного забезпечення. Застосування числового розв’язання задачі Коші при розв’язанні економічних задач. Розв’язання оптимізаційних задач економіки у середовищі математичного програмного забезпечення. Програмування у середовищі математичного програмного забезпечення з використанням програм-функцій.


Моделювання економіки.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Економіка як об’єкт моделювання. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. Виробничі функції. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. Поведінка виробників і споживачів: моделі їх взаємодії. Модель міжгалузевого балансу. Традиційні макроекономічні моделі. Односекторні нелінійні моделі макроекономіки. Моделі аналізу макроекономічної політики. Загальна модель макроекономічної динаміки. Динаміка державного боргу та сеньйоражу.


Ризикологія.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність економічного ризику. Основні види економічних ризиків. Оцінка ризику. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику, пов’язаного з конфліктом. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику, пов’язаного з невизначеністю навколишнього середовища. Оптимальна поведінка в умовах специфічних видів ризику. Метод Монте-Карло і його застосування до оцінки стратегій, пов’язаних із ризиком. Інвестиційні ризики. Фінансові ризики.


Управління проектами інформатизації.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Уведення в управління проектами. Класифікація і середовище проектів. Життєвий цикл проекту. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. Структура проекту. Управління процесом виконання проекту. Організація проектно-орієнтованої діяльності. Планування УП. Контроль в управлінні проектами. Управління виконанням проектів. Управління предметною областю проекту. Управління часом у проекті. Управління вартістю проекту. Управління якістю у проекті. Інтегровані функції управління проектами. Автоматизація функцій управління проектами.


Імітаційне моделювання економічних систем.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність, розвиток і застосування імітаційного моделювання. Основні етапи побудови імітаційних моделей. Генерування випадкових подій і випадкових величин під час машинної імітації. Планування імітаційних експериментів. Узагальнення та статистична перевірка результатів імітаційних експериментів. Узагальнення та статистична перевірка результатів імітаційних експериментів.


Інформаційні системи і технології в управлінні.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Підприємство як складна організаційна система. Розподіл систем за класами. Визначення та особливості соціальних, соціально-економічних та антропогенних систем (АГС). Системний підхід як метод дослідження складних систем. Визначення інформаційної системи (ІС). Класифікація ІС за різними ознаками. Структура та складові ІС. Компоненти забезпечувальної та функціональної частин. Визначення термінів «технологія», «інформаційна технологія» (ІТ) та їх порівняння. Класифікація ІТ. Складові ІТ: технологічний процес та операція. Сучасні технологічні засоби оброблення інформації: клієнт-сервер, OLAP, CASE-технології та ін. Характеристика логічної та фізичної моделей БД. CASE-технології ERwin компанії Computer Associates. Інформаційні системи в економіці. Особливості побудови та функціонування інформаційних систем: виробничого менеджменту (ІСВМ), маркетингу (ІСМ), фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. Комп’ютерні системи «Менеджер», «Marketing Expert», Project Expert та «1С: Бухгалтерія». Моделі життєвого циклу (ЖЦ) ІС підприємства: каскадна, поетапна та спіральна. Стадії та етапи створення ІС за державним стандартом. Класи інтегрованих інформаційних систем (ІІС). Досвід впровадження ІІС «Галактика», SAP/R3 (SAP AG), Oracle Applications (Oracle) та ін. Системи підтримання прийняття рішень та експертні системи. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці та навчанні.


Дослідження операцій.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Проблематика теорії дослідження операцій. Основні поняття. Визначення. Основне завдання прийняття рішення за умови одного критерію. Обчислювальні методи оптимізації. Багатокритеріальна оптимізація. Задачі динамічного програмування. Економіко-математичний інструментарій раціонального вибору з множини альтернатив. Генерування альтернативних рішень і сценаріїв. Елементи теорії розкладів. Сітьове планування. Моделі керування запасами. Задачі теорії масового обслуговування. Елементи теорії ігор і статистичних рішень.


Електронна комерція.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Предметна область електронної комерції та її зв’язок з іншими економічними і комп’ютерними дисциплінами. Основні моделі бізнес-процесів електронної комерції та сучасні інформаційні технології для їх реалізації. Проблеми безпеки і захисту інформації при електронній комерції.


Моделі економічної динаміки.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Методологічні засади моделювання економічної динаміки. Лінійні динамічні моделі. Нелінійні динамічні моделі. Моделі економічних змін. Моделі економічного розвитку України.


Експертні системи.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Сутність, розвиток і застосування експертних систем. Роль і місце експертних систем у загальному процесі прийняття управлінських рішень. Індивідуальні експертні оцінки. Методи організації колективних експертних систем. Метод «прогнозного графа». Поняття систем подання та пошуку знань. Технологія інженерії знань та класифікація її методів. Асоціативні мережі та системи фреймів. Програмні засоби експертного оцінювання.


Методи і моделі прийняття рішень.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Методи використання інформаційних технологій при створенні систем підтримання прийняття рішень, виконання постановки завдань; вміння моделювати і проектувати СППР при вирішенні практичних завдань. Ретроспективний аналіз створення інформаційних технологій та систем, вивчення основних понять і характеристик систем підтримання прийняття рішень, їх організаційно-технологічні засади, методи побудови таких систем, проведення оперативного аналізу даних із використанням ОLАР-технологій на основі сховищ даних, опанування технологій створення та використання СППР при розв’язанні економічних задач, розгляд пакетів прикладних програм, які використовують на практиці. Розроблення компонентів СППР, знання структури систем, вміння вибирати необхідне для реалізації програмне забезпечення.


Економіка і організація інформаційного бізнесу.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Інформаційна економіка. Перехід до інформаційного суспільства. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу. Інформаційна політика України. Інформаційний бізнес та господарське середовище. Поняття й закони розвитку інформаційного виробництва. Інформаційний ринок та механізм його функціонування. Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток. Правові засади підприємництва в інформаційній сфері. Технологія організації власної справи. Франчайзинг як спосіб організації власної справи. Купівля існуючого бізнесу. Основи планування підприємницької діяльності. Організація презентації фірми. Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми. Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми. Організація та охорона праці в інформаційному виробництві. Організація нормування праці в інформаційному виробництві. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг.


Інтернет-технології в бізнесі.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Основи побудови та функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Система адресації в Інтернеті та ідентифікація комп’ютерів. Апаратні та програмні засоби підключення і робота в Інтернеті. Концепції побудови World Wide Web. Інструментальні засоби пошуку інформаційних ресурсів Інтернет. Електронна пошта та засоби спілкування в Інтернеті. Питання безпеки та захисту інформації при роботі в Інтернеті. Комерційні та платіжні системи в Інтернеті.


Інформаційна безпека.


Тип. Обов’язкова.

Зміст.

Основні положення теорії інформаційної безпеки. Правове забезпечення інформаційної безпеки. Організаційне і програмно-технічне забезпечення інформаційної безпеки. Криптографічний захист інформації. Захист від руйнуючих програмних дій. Захист програм від копіювання і даних від витоку. Захист від несанкціонованого доступу в корпоративних інформаційних системах.


Виробнича практика


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Ділові переговори


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Європейська інтеграція


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Інвестування


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Історія митної справи


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Історія митної діяльності


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Кваліфікаційний екзамен


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Консультування перед кваліфікаційним екзаменом


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


КР з Міжнародної економіки


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


КР з Організації зовнішньоторговельних операцій


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


КР з Основ митної справи


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Митно-посередницькі послуги


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародна економіка


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародна економічна діяльність України


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародні економічні відносини


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародні організації


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Міжнародні перевезення


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Навчальний тренінг


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Організація зовнішньоторговельних операцій


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Основи митної справи


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Основи наукових досліджень


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Регіональна економіка


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Розміщення продуктивних сил


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Світовий ринок товарів та послуг


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Теорія міжнародних відносин


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Теорія переговорів


Тип. Обов’язкова.

Зміст.


Фінанси зарубіжних корпорацій


Тип. Обов’язкова.

Зміст.